Novosti

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice grada Siska

N A T J E Č A J  za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice grada Siska

Na temelju članka  46. Statuta Turističko vijeće Turističke zajednice grada Siska, Sisak,  Rimska 13/a, OIB 31498824326

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda

Turističke zajednice grada Siska

  1. Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) članak 17, 21. i 23. i Pravilniku Ministarstva turizma o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, NN 72/17), i aktima Turističke zajednice, kandidat za Direktora Turističkog ureda  mora ispunjavati slijedeće uvjete:
  1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
  2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
  3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
  4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
  6. da poznaje rad na osobnom računalu.

II.         Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja.

            Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu:

            Turistička zajednica grada Siska, Rimska 13/a, 44000 Sisak, s naznakom „Natječaj za direktora“

III.        Uz prijavu potrebno je priložiti:

-           životopis;

-           dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome;

-           dokaz o radnom iskustvu;

-           prijedlog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

-           preporuku prijašnjih poslodavaca;

-           dokaz o položenom stručnom ispitu;

-           dokaz o poznavanju rada na računalu;

-           dokaz o poznavanju stranih jezika;

-           uvjerenje o nekažnjavanju

IV.        Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

V.         Turistička zajednica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor.

VI.        Turistička zajednica zadržava pravo neizabrati nijednog kandidata temeljem ovog natječaja.

VIII.      Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za

             podnošenje prijava.

Sisak, 5.6.2018.

 

                                                                                        Zamjenik predsjednice

                                                                                                Marko Krička